ตัวอย่างฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต

  

 อะไรคือ ข้อมูล LCI แบบ Gate to Gate หรือ G to G

 2 C to G

 

ข้อมูลแบบ Gate to Gate หรือ G to G คือข้อมูลที่มีขอบเขตการพิจารณาในขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ในโรงงาน โดยไม่รวมผลกระทบในช่วงการได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบมายังโรงงาน และการใช้งานและการทำลายซากเมื่อหมดอายุ การกำหนดขอบเขตแบบ Cradle to Gate นิยมใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบในช่วงการใช้งานได้ชัดเจน เช่น ไฟฟ้า น้ำ เชื้อเพลิง และวัสดุต่างๆ (เช่น กระดาษ พลาสติก) หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับผลิตภัณฑ์อื่น

ตัวอย่างข้อมูล LCI แบบ G to G ที่จะได้รับ

 1 GtoG

 

อะไรคือ ข้อมูลแบบ Cradle to Gate หรือ C to G

 3 G to G

 

ข้อมูลแบบ Cradle to Gate หรือ C to G คือข้อมูลที่มีขอบเขตการพิจารณาต้นตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบมายังโรงงาน ไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ในโรงงาน โดยไม่รวมผลกระทบในช่วงการใช้งานและการทำลายซากเมื่อหมดอายุ การกำหนดขอบเขตแบบ Cradle to Gate นิยมใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบในช่วงการใช้งานได้ชัดเจน เช่น ไฟฟ้า น้ำ เชื้อเพลิง และวัสดุต่างๆ (เช่น กระดาษ พลาสติก) หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับผลิตภัณฑ์อื่น

ตัวอย่างข้อมูล LCI แบบ C to Gที่จะได้รับ

 2 CtoG