logo-03การขอใช้ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย..

 

การขอใช้ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย

เงื่อนไขการขอใช้ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย
การขอใช้ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทยนั้น ผู้ขอใช้ฐานข้อมูลฯ จำเป็นต้นเข้าใจหลักการของขอบเขตการประเมินวัฏจักรชีวิต รวมถึงต้องศึกษาเงื่อนไขของการใช้ฐานข้อมูลฯ แต่ละประเภทให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนการนำไปใช้ ซึ่งเงื่อนไขในการใช้ฐานข้อมูลแต่ละประเภทจะแบ่งตามประเภทของข้อมูลที่ผู้ดูแลฐานข้อมูลกลาง (เอ็มเทค) มีอยู่ รายละเอียดดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการขอใช้ฐานข้อมูลแบบ Gate to Gate

ฐานข้อมูลแบบ Gate to Gate เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์จากหลายๆ โรงงาน โดยผู้จัดทำฐานข้อมูลฯ จะนำข้อมูลที่ได้มาเฉลี่ยข้อมูลสารขาเข้าโดยการให้น้ำหนัก (weighting) การปันส่วน (Allocation) และอาศัยหลักการอื่นๆ ตามหลักของ LCA
เนื่องจากข้อมูลแบบ Gate to Gate เป็นข้อมูลที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็น โรงงาน ผู้จัดทำฐานข้อมูล รวมถึงหน่วยงานราชการ หรือเอกชนอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต โดยหากข้อมูลนี้เกิดการรั่วไหลออกไปสู่สาธารณะ อาจส่งผลกระทบต่อโรงงานซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของข้อมูล เช่น เกิดการแข่งขันในตลาด เกิดการลอกเลียนแบบเทคโนโลยี รวมไปถึงการกีดกันทางการค้า เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับ ผู้ดูแลฐานข้อมูลกลางจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอใช้ฐานข้อมูลฯ แบบ Gate to Gate ลงนามในเอกสาร “สัญญาการขอใช้ข้อมูลและการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ” เพื่อร่วมกันรักษาสัญญาที่เอ็มเทคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ให้ไว้กับโรงงานที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลว่าจะเก็บข้อมูลที่ได้รับมาอย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลใดหรือองค์กรใดทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้แก่ ลูกจ้างหรือพนักงานของผู้รับข้อมูลที่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลที่เป็นความลับนั้นเท่านั้น และผู้รับข้อมูลจะต้องจัดให้ลูกจ้างหรือพนักงานของผู้รับข้อมูลได้ผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับด้วย
โดยมีรายละเอียดและเอกสารสำคัญเพื่อประกอบการทำสัญญาฯ ดังนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
1. แบบฟอร์มการขอใช้ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย (1 ฉบับ)
2. จดหมายการขอใช้ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย ที่ออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
3. เอกสาร “สัญญาการขอใช้ข้อมูลและการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ” ที่ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาของท่าน (ในสัญญาฯ เรียกว่า “ผู้รับข้อมูล”) พร้อมพยาน 1 ท่าน (ฉบับจริง 2 ฉบับ)
4. สำเนาบัตรประชาชนของ “ผู้รับข้อมูล” และพยาน (ท่านละ 2 ฉบับ (กรุณาลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารสำเนา))
5. สำเนาทะเบียนบ้านของ “ผู้รับข้อมูล” และพยาน (ท่านละ 2 ฉบับ (กรุณาลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารสำเนา))

ระยะเวลาในการดำเนิน:
3 - 6 เดือน (นับจากวันที่ผู้ดูแลฐานข้อมูลได้รับเอกสารทั้ง 3 ฉบับ ข้างต้นอย่างครบถ้วน)

รูปแบบของข้อมูลที่จะได้รับ:
ฐานข้อมูลฯ จะถูกส่งให้แก่ “ผู้รับข้อมูล” ในรูปแบบเอกสาร พร้อมกับคู่สัญญาฯ ผ่านทางไปรษณีย์โดยจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งใน “แบบฟอร์มการขอใช้ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย”

เงื่อนไขการขอใช้ฐานข้อมูลแบบ Gate to Gate ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

ฐานข้อมูลแบบ Gate to Gate ที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) เป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากรายงาน สถิติ งานวิจัย และบทความต่างๆ ภายในประเทศ ซึ่งการขอใช้ฐานข้อมูลประเภทนี้มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
1. แบบฟอร์มการขอใช้ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย (1 ฉบับ)
2. เอกสาร “เงื่อนไขการใช้ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต” ที่ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาของท่าน (ในเอกสารเงื่อนไขฯ เรียกว่า “ผู้รับข้อมูล”) พร้อมพยาน 1 ท่าน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)

ระยะเวลาในการดำเนิน:
20-30 วัน (นับจากวันที่ผู้ดูแลฐานข้อมูลได้รับเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ข้างต้นอย่างครบถ้วน)

รูปแบบของข้อมูลที่จะได้รับ:
ฐานข้อมูลฯ จะถูกส่งให้แก่ “ผู้รับข้อมูล” ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (PDF) ผ่านทางอีเมลที่แจ้งใน “แบบฟอร์มการขอใช้ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย”

การขอใช้ฐานข้อมูลแบบ Cradle to Gate

ฐานข้อมูลแบบ Cradle to Gate เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบจากธรรมชาติ การขนส่ง การผลิต การปลดปล่อยมลสาร จนถึงขั้นตอนการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ แต่ไม่รวมการพิจารณาผลกระทบระหว่างการใช้งานและการจัดการซากเมื่อหมดอายุ ซึ่งถือได้ว่าเป็นฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของประเทศที่บุคคลทั่วไปสามารถขอใช้ฐานข้อมูลได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
1. แบบฟอร์มการขอใช้ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย (1 ฉบับ)
2. เอกสาร “เงื่อนไขการใช้ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต” ที่ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาของท่าน (ในเอกสารเงื่อนไขฯ เรียกว่า “ผู้รับข้อมูล”) พร้อมพยาน 1 ท่าน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)

ระยะเวลาในการดำเนิน:
20-30 วัน (นับจากวันที่ผู้ดูแลฐานข้อมูลได้รับเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ข้างต้นอย่างครบถ้วน)

รูปแบบของข้อมูลที่จะได้รับ:
ฐานข้อมูลฯ จะถูกส่งให้แก่ “ผู้รับข้อมูล” ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (PDF) ผ่านทางอีเมลที่แจ้งใน “แบบฟอร์มการขอใช้ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย”