เป้าประสงค์ที่ 12.c: ทำให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริโภคที่สิ้นเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยการกำจัดการบิดเบือนทางการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของประเทศ รวมถึงปรับโครงสร้างภาษีและยุติการอุดหนุนที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ โดยสะท้อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความจำเป็นและเงื่อนไขที่เจาะจงของประเทศที่กำลังพัฒนา และลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีต่อกระบวนการพัฒนาประเทศเหล่านั้น ในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองคนจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

        

เป้าประสงค์ที่ 12.c       ด้วยเป้าหมายเดียวกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงทางเลือกต่างๆ และลดการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพต่ำในเชิงพลังงาน จึงเป็นแนวทางที่สำคัญที่มีการนำไปปรับใช้จัดทำแผนนโยบายพลังงานของหลายประเทศ

 

         

         แต่ในขณะเดียวกัน โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา จะพบว่ามียังต้องมีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพยุงราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย จากรายงาน โดย the International Energy Agency (IEA) ได้ประเมินเงินอุดหนุนชื้อเพลิงฟอสซิลของทั้งโลกไว้ที่ $548 ล้านเหรียญสหรัฐ [1]. เมื่อเทียบกับการอุดหนุนในเชื้อเพลิงหมุนเวียน renewable energy amounted to approximately $121 ล้านเหรียญสหรัฐ


         ซึ่งในทางปฏิบัติการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลไม่สอดคล้องกับการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงหมุนเวียน นอกจากไม่เป็นการส่งเสริมนโยบายการใช้เชื้อเพลิงหมุนเวียนแล้ว ยังเป็นตัวยับยั้งการพัฒนาการหาทางออกเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้นเป้าหมายการลดการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญและถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเป้าประสงค์หนึ่ง ภายใต้ ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 12 การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน และนอกเหนือจากการลดการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วของ การกำหนดภาษีเชื้อเพลิงฟอสซิล (tax on fossil fuels) เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยสะท้อนต้นทุนโดยรวมและเห็นถึงการลงทุนของภาครัฐและลดการบิดเบือนราคาของเชื้อเพลิงฟอสซิลอีกด้วย

 

table12

 

 

เอกสารอ้างอิง:


[1] IEA. 2015. World Energy Outlook Special Report on Southeast Asia 2015. Available at
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/keyworld2014.pdf


[2] UNEP. 2015. Sustainable consumption and production Indicators for The future SDGs.

 

 

 

  

 

 

จัดทำโดย:
ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ