เป้าประสงค์ที่ 12.a สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

 

         

Target 12.a Picture           ปัจจุบันภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิตในการผลิต รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตพัฒนาไปมาก ทำให้การอุปโภคบริโภคมากและง่ายขึ้น จนเกินความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เป็นผลทำให้วิถีชีวิตและลักษณะการดำรงชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปมาก ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากปัญหามลภาวะที่ตามมา

         

          ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ที่ 12.a คือ จำนวนนับของการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศที่กำลังพัฒนา


          การส่งเสริมและสนับสนุนความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ปัจจุบันมีนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งมีจำนวนยุทธศาสตร์ทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้คือ

 

 • ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1: เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 • ยุทธศาสตร์การวิจัยที 2: ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน

 • ยุทธศาสตร์การวิจัยที 3: ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการนากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ

 • ยุทธศาตร์การวิจัยที่ 4: เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม

 • ยุทธศาตร์การวิจัยที่ 5: พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย และพัฒนาของประเทศ

 • ยุทธศาตร์การวิจัยที่ 6: เพิ่มจานวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 • ยุทธศาตร์การวิจัยที่ 7: พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ

 

          การเชื่อมโยงการบริหารขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายการวิจัยต่าง ๆ ประกอบไปด้วยหน่วยงานทั้ง 8 หน่วยงานดังแสดงในรูปที่ 1

 

 12a1

 รูปที่ 1 แสดงหน่วยงานหลักและเครือข่ายการวิจัยทั้ง 8 หน่วยงาน

 

โดยมีกลุ่มงานวิจัยที่มุ่งเน้นทั้งหมด 13 เรื่อง ได้แก่

 • การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
 • ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
 • การเชื่อมโยงการบริหารขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายการวิจัยต่าง ๆ
 • การจัดการทรัพยากรน้ำ
 • ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก
 • เกษตรเพื่อความยั่งยืน
 • การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ
 • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
 • เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม
 • การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
 • สังคมผู้สูงอายุ
 • ระบบโลจิสติกส์
 • ปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ

 

          โดยในปี 2558 และ 2559 สามารถจำแนกงบประมาณวิจัยไปตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 17 กลุ่ม โดยงานวิจัยที่มีงบประมาณวิจัยสูงที่สุดใน 17 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเกษตร คิดเป็นมูลค่า 1,211 (ปี 58) และ 1,247 (ปี 59) ล้านบาท สำหรับกลุ่มวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมถูกบรรจุอยู่ในกลุ่มที่ 17 (อื่นๆ) โดยมีงบประมาณวิจัยของกลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปี 2558 คิดเป็นมูลค่า 111 และ 114 ล้านบาท และในปี 2559 คิดเป็นมูลค่า 60 และ 141 ล้านบาท ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 2

 

12a2

 

รูปที่ 2 ระบบจัดการบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)

 

  ppt12a

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

จัดทำโดย:
ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ