เป้าประสงค์ที่ 12.8: สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติภายในปี 2573
 

         

 Target 12.8 Picture    

        ตัวชี้วัด มีการดำเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกและการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (รวมถึงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) เป็นเรื่องหลักๆในนโยบายการศึกษาของประเทศ สาขาวิชาที่ทำการสอน การศึกษาของครูผู้สอน และการประเมินนักเรียน/นักศึกษา
หน่วยงานจัดเก็บ

 

    

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


         อำไพ หรคุณารักษ์ (2550) ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการจัดการศึกษาของประเทศ ทั้งในระบบและนอกระบบ ให้เป็นไปตามแนวทางและหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้สถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนจัดทำกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์ด้านการศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียและแปซิกฟิก ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2548 – 2557)


         วราภรณ์ เชื้ออินทร์ (2555) ได้ศึกษาแนวคิดการจัดการการศึกษาหลังปริญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนจะครอบคลุมในสามมิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการมากขึ้น การวัดความสำเร็จของการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาในกระบวนทัศน์ใหม่นี้จะมีความหมายกว้างกว่าการประสบความสำเร็จของการศึกษาที่ไม่แสวงหากำไรแต่จะรวมตัวชี้วัดอื่นๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความยั่งยืนของการศึกษาหลังปริญญา


         มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง (2559) ได้ดำเนินการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนประกอบอาชีพสุจริตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงบริบททางภูมิสังคม และดำเนินงานอย่างมีบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดด้านคุณภาพชีวิตอันประกอบด้วยสุขภาพ การประกอบอาชีพ และการศึกษา รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย

 

เอกสารอ้างอิง


-  UNEP (2015). Sustainable Consumption and Production Indicators for the Future SDGs.UNEP Discussion
Paper – March 2015


-  สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2558) ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 204 ตัวชี้วัด
อำไพ หรคุณารักษ์ (2550) ความรู้เพื่อประชาชน ชุด การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ลำดับที่ 1 คิด มองคาดการณ์ เกี่ยวกับ
“การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย” ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย


-  วราภรณ์ เชื้ออินทร์ (2555) แนวคิดการจัดการการศึกษาหลังปริญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศรีนครินทร์เวชสาร 2555;
27(1)มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2559) การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน
(Sustainable Alternative Livelihood Development) http://www.maefahluang.org

         

 

 ppt12 8

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

จัดทำโดย:
ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ