Target 12.1 Picture

     


เป้าประสงค์ที่ 12.1: ดําเนินการตามกรอบการทํางาน 10 ปี ของโครงการในการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน โดยให้ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นําโดยคํานึงถึงการพัฒนาและความสามารถของประเทศที่กําลังพัฒนา


               

     

 

           จากการประชุมสหประชาชาติ (UN) เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Rio+20) หลายประเทศได้ตกลงนํากรอบ ดําเนินการ 10 ปี เพื่อการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน (The 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production: 10YFP) มาปรับใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ


          1. สนับสนุนนโยบาย และการริเริ่มในระดับภูมิภาค และระดับชาติ เพื่อผลักดันให้เกิดวงจรการบริโภคและการผลิต อย่างยั่งยืน โดย   สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และแบ่งแยกการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
          2. ผลักดันให้มีการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน เป็นกระแสหลักในการดําเนินนโยบายการพัฒนาสีเขียว โดยปรับให้มีความเหมาะสม และสอดคล้อง
          3. ผลักดันให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลและความรู้ ทุกระดับ โดยใช้การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนเป็นเครื่องมือ เพื่อให้เกิดการริเริ่มและการปฏิบัติที่ให้ผลที่ดีกว่า (Best practices) ยกระดับความตระหนัก เพิ่มความร่วมมือทุกภาคส่วน

 

 

          โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme; UNEP) ในฐานะฝ่าย เลขานุการของกรอบแผนงาน 10YFP ได้มีการจัดทํา Guidance document ออกมาเพื่อเป็นแนวทางในการทํากรอบ แผนงาน 10YFP ประกอบด้วย การอธิบายวัตถุประสงค์ ความสําคัญ หลักการ และกรอบโครงสร้างโปรแกรม 10YFP โดย กําหนด 5 โปรแกรมเริ่มต้น ประกอบด้วย


     1) ข้อมูลเพื่อผู้บริโภค (Consumer information; CIP)
     2) การดําเนินชีวิต และการศึกษาอย่างยั่งยืน (Sustainable lifestyles and education; SLE )
     3) การจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะที่ยั่งยืน (Sustainable public procurement; SPP)
     4) การสร้าง และก่อสร้างอย่างยั่งยืน (Sustainable buildings and construction; SBC)
     5) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism)

 

     สําหรับหน่วยงานกลางในการดําเนินงานของประเทศไทย (Nation Focal Point: NFP) คือ สํานักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการแบ่งภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวง ดังนี้


     • สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนินงานด้านการกําหนดนโยบายและแผนงาน ด้านการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     • กรมควบคุมมลพิษ ดําเนินงานด้านการผลิตที่ยั่งยืน และฉลากคาร์บอน
     • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดําเนินงานด้านส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน
     • สํานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดําเนินงานของกรอบ 10 ปีว่าด้วยการ ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกรอบ 10ปีฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

 

 

ppt

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดาวโหลดเอกสาร

 

จัดทำโดย:
ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ