เป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption & Production)

        

Goal 12 PictureLogo        

         สหประชาชาติในไทย (United Nations Thailand) ได้อธิบายรายละเอียดของเป้าหมายที่ 12 ไว้ว่า “การที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ต้องลดรอยเท้าทางนิเวศ (Ecological footprint) อย่างเร่งด่วน โดยเปลี่ยนวิธีการผลิตและการบริโภคสินค้าและทรัพยากร ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคที่ใช้น้ำรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปัจจุบัน สัดส่วนการใช้น้ำในการชลประทานเพื่อการเกษตรอยู่ที่ร้อยละ 70 ของจำนวนน้ำที่มนุษย์ใช้ทั้งหมด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีวิธีการกำจัดขยะที่เป็นพิษและมลพิษคือเป้าหมายสำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์นี้ การส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและผู้บริโภค รีไซเคิลและลดขยะเป็นสิ่งสำคัญทัดเทียมกับการสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคที่ยั่งยืนภายในปี 2573”

 

สำหรับตัวชี้วัดของเป้าหมายที่ 12 ของไทย หากแบ่งสถานะตามการจัดกลุ่มดังกล่าวข้างต้น สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มที่ดีที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 12.4.1 และ 12.6.1 ซึ่งหมายถึง ตัวชี้วัดที่มีระเบียบวิธีที่เป็นที่ยอมรับ และข้อมูลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังเป็นตัวชี้วัดที่ได้รับฉันทามติ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย รวมทั้งมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับการนำเสนอให้กับสหประชาชาติ หรือกลุ่มที่มีความชัดเจนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 12.8.1, 12.a.1 และ 12.b.1 ซึ่งหมายถึง ตัวชี้วัดที่ระเบียบวิธียังไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็นสากล กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการพิจารณาในเชิงลึก ผ่านการประชุมพิเศษ แยกเป็นประเด็นหลักๆ (Themes) รวมถึงต้องทำการตัดสินใจเกี่ยวกับกรอบการทำงาน สำหรับตัวชี้วัดอื่นๆ ของเป้าหมายที่ 12 แสดงดังตารางที่ 1 ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ตัวชี้วัดดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

table12

table121table122

 

สำหรับการทบทวนเอกสารในแต่ละเป้าประสงค์ของเป้าหมายที่ 12 สามารถอ่านรายละเอียดได้จากหัวข้อในแต่ละเป้าประสงค์ได้ต่อไป

 

เอกสารอ้างอิง:


[1] สำนักงานสถิติแห่งชาติ. 2558. ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 204 ตัวชี้วัด. Available online at: http://osthailand.nic.go.th

  

จัดทำโดย:
ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ