logo-04ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA Lab)

 

 

 

 

ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA Lab)


ดำเนินการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และประยุกต์องค์ความรู้ด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) และเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลแก่อุตสาหกรรมและภาคีที่เกี่ยวข้องห้องปฏิบัติการฯ มีโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตที่ช่วยในการศึกษาวิจัยด้านLCA อีกทั้ง มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการผลิตและการบริโภคอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

R&D และ TT: วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือ (Tools) ด้าน LCA และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

Infra: จัดทำและวางระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ (Thai National Life Cycle Inventory Database) เพื่อใช้เป็นข้อมูลบรรทัดฐานของประเทศไทยใน การประเมินวัฏจักรชีวิต

HRD: พัฒนาศักยภาพด้าน LCA และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรโดยเฉพาะจากสถาบันเฉพาะทางและสถาบันการศึกษา เพื่อช่วยกระจายความรู้ และเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยในการรองรับมาตรฐานและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของนานาชาติ

การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment, LCA) คือ กระบวนการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือกิจกรรมต่างๆในเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต ครอบคลุมตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์/การบำรุงรักษา การใช้ซ้ำ การหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการกำจัดเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังจากหมดอายุการใช้งาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า พิจารณาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะหาวิธีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ปัจจุบัน LCA เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในหลายประเทศและหลากหลาย อุตสาหกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 (ISO 14040)

ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต เป็นห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้ ตลอดจนการประยุกต์องค์ความรู้ด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และ เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น การจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศไทย (Thai National Life Cycle Inventory Database) ฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco Label) ฉลากแสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ อุตสาหกรรมและภาคีที่เกี่ยวข้อง

ห้องปฏิบัติการฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน LCA ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain)

พันธมิตรต่างประเทศ ได้แก่ Joint Research Center (JRC, Italy, European Commission), Japan External Trade Organization (JETRO), Japanese Overseas Development Corporation (JODC), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) เป็นต้น

พันธมิตรในประเทศ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันเฉพาะทางของอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับภาคการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม