หนังสือการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย

               ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีรายการวัฏจักรชีวิต(Life Cycle Inventory; LCI) ของผลิตภัณฑ์หรือการบริการซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่ช่วยสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมและการค้าของประเทศทั้งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการวางแผนการใช้ทรัพยากรรวมถึงการวางนโยบายของภาครัฐดังนั้น5 หน่วยงานพันธมิตรอันประกอบด้วยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กระทรวงอุตสาหกรรม (โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจึงร่วมกันดำเนินการจัดทำ “ฐานข้อมูลบัญชีรายการวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย” ขึ้นเพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการนำไปใช้ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น

                การจัดทำLife Cycle Inventory (LCI) หรือบัญชีรายการวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (หรือการบริการ) เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีLCA ซึ่งLCI ที่มีคุณภาพถูกต้องน่าเชื่อถือและโปร่งใสจะทำให้ผลการประเมินถูกนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งในการปรับปรุงการผลิตการเลือกSupply Chain การวางแผนการใช้ทรัพยากรการตัดสินใจการวางนโยบายรวมถึงการขอฉลากสิ่งแวดล้อมเช่นCarbon Footprint

                หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการทำLCI จากประสบการณ์จริงของผู้ทำงานและการศึกษาเอกสารISO 14040 Environmental Management - Life Cycle Assessment-Principles and Framework, ISO 14044 Environmental Management-Life Cycle Assessment-Requirements and Guidelines และ ISO 14048 Environmental Management-Life Cycle Assessment - Data Documentation Format รวมถึงคู่มือInternational Reference Life Cycle Data System (ILCD) เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดทำLCI และประยุกต์ใช้ในงานที่ต้องการทั้งในระดับโครงการย่อยองค์กรและระดับประเทศเพื่อให้ได้LCI ที่มีความถูกต้องโปร่งใสน่าเชื่อถือและมีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สามารถ Download เอกสารได้ที่นี่!!