หนังสือการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย

               ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีรายการวัฏจักรชีวิต(Life Cycle Inventory; LCI) ของผลิตภัณฑ์หรือการบริการซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่ช่วยสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมและการค้าของประเทศทั้งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการวางแผนการใช้ทรัพยากรรวมถึงการวางนโยบายของภาครัฐดังนั้น5 หน่วยงานพันธมิตรอันประกอบด้วยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กระทรวงอุตสาหกรรม (โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจึงร่วมกันดำเนินการจัดทำ “ฐานข้อมูลบัญชีรายการวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย” ขึ้นเพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการนำไปใช้ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น

อ่านเพิ่มเติม: หนังสือการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย