กลับหน้าเว็บหลัก

ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย

เงื่อนไขการค้นหา
Keyword :    กลุ่ม LCI :    ประเภท : G to G   G to G Literature   C to G   (หากไม่ติ๊กเลยหมายถึงแสดงทั้งหมด)
  แสดงหน้าละ : รายการ             
หมายเหตุสถานะฐานข้อมูล : กำลังดำเนินการ = กำลังดำเนินการ   แก้ไข = แก้ไข   เสร็จสิ้น = เสร็จสิ้น   สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ = สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้   
กลุ่มชื่อกลุ่มหลักกลุ่มย่อยรายละเอียดG to GG to G LiteratureC to GRef. Year
WG8 : BASIC CHEMICALS Pyrethroids Insecticides (Betacyfluthrin) Fertilizers and Herbicides สารกำจัดแมลงศัตรูพืช (Insecticide) เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG8 : BASIC CHEMICALS Pyrethroid Insecticide (Cypermethrin-solid) Fertilizers and Herbicides สารกำจัดแมลงศัตรูพืช (Insecticide) เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG8 : BASIC CHEMICALS Pyrethroid Insecticide (Cypermethrin-liquid) Fertilizers and Herbicides สารกำจัดแมลงศัตรูพืช (Insecticide) เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น 2552
WG8 : BASIC CHEMICALS Pyrethroids Insecticides (Deltamethrin) Fertilizers and Herbicides สารกำจัดแมลงศัตรูพืช (Insecticide) เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG8 : BASIC CHEMICALS Pyrethroid Insecticide (Permethrin) Fertilizers and Herbicides สารกำจัดแมลงศัตรูพืช (Insecticide) เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG8 : BASIC CHEMICALS Pyrethroid+Organophosphorus Insecticide (Tetramethrin+Fenitrothion) Fertilizers and Herbicides สารกำจัดแมลงศัตรูพืช (Insecticide) เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG8 : BASIC CHEMICALS Thiocarbamate Insecticide (Cartap Hydrochloride) Fertilizers and Herbicides สารกำจัดแมลงศัตรูพืช (Insecticide) เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG9 : WASTE MANAGEMENT เตาเผาขยะชุมชนแบบติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้า Incinerator Municipal solid waste incineration with electricity generating system เสร็จสิ้น 2550
WG9 : WASTE MANAGEMENT เตาเผาขยะชุมชนแบบไม่ติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้า Incinerator Municipal solid waste incineration without electricity generating system เสร็จสิ้น 2550
WG9 : WASTE MANAGEMENT การกำจัดกากของแข็งอุตสาหกรรมไม่อันตรายด้วยวิธีการเผา: เถ้า (จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหิน) Incinerator Non-hazardous industrial solid waste incineration: hard coal ash เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2550
WG9 : WASTE MANAGEMENT การกำจัดกากของแข็งอุตสาหกรรมไม่อันตรายด้วยวิธีการเผา: เถ้า (จากอุตสาหกรรมกระดาษ) Incinerator Non-hazardous industrial solid waste incineration: paper ash เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2550
WG9 : WASTE MANAGEMENT การกำจัดกากของแข็งอุตสาหกรรมไม่อันตรายด้วยวิธีการเผา: ฝุ่น (จากอุตสาหกรรมเหล็ก) Incinerator Non-hazardous industrial solid waste incineration: steel dust เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2550
WG9 : WASTE MANAGEMENT การกำจัดกากของแข็งอุตสาหกรรมไม่อันตรายด้วยวิธีการเผา: พลาสติก Incinerator Non-hazardous industrial solid waste incineration: plastic เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2550
WG9 : WASTE MANAGEMENT การกำจัดกากของแข็งอุตสาหกรรมไม่อันตรายด้วยวิธีการเผา: ยาง Incinerator Non-hazardous indutrial solid waste incineration: rubber เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2550
WG9 : WASTE MANAGEMENT การกำจัดกากของแข็งอุตสาหกรรมไม่อันตรายด้วยวิธีการเผา: ยางรถยนต์ Incinerator Non-hazardous industrial solid waste incineration: tyres เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2550
WG9 : WASTE MANAGEMENT การจัดเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอย, ขยะมูลฝอยที่ถูกจัดเก็บ Landfills (การจัดเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอย) เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การคัดแยกขยะมูลฝอย, ขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยก Landfills (การจัดเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอย) เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การกำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง Landfills (การจัดเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอย) เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การกำจัดขยะมูลฝอยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล Landfills (การจัดเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอย) เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การกำจัดขยะมูลฝอยวิธีการฝังกลบแบบติดตั้งระบบนำก๊าซมีเทนมาใช้ประโยชน์ Landfills (การจัดเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอย) เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การจัดการมูลฝอยสด (การหมักแบบไร้อากาศ) Landfills (การจัดเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอย) เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การจัดการมูลฝอยสด (การทำปุ๋ยอินทรีย์) Landfills (การจัดเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอย) เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การรวบรวมขยะรีไซเคิลรายย่อย, ขยะรีไซเคิลที่ถูกจัดเก็บ (โดยซาเล้ง ประเภทจักรยานยนต์แบบพ่วง) Recycle เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การรวบรวมขยะรีไซเคิลรายย่อย (รถรับซื้อของเก่า พนักงานเก็บขนมูลฝอย ผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่า) Recycle เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การรวบรวม/จำแนก/จัดจำหน่ายกระดาษรีไซเคิล Recycle เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การแปรรูปเบื้องต้น, เศษ/เม็ดพลาสติกรีไซเคิลประเภท Thermo plastic (ไม่บดย่อย) คละประเภท Recycle เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การแปรรูปเบื้องต้น, เศษ/เม็ดพลาสติกรีไซเคิลประเภท Thermo Set (บดย่อย) คละประเภท Recycle เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การรวบรวม/จำแนก/จัดจำหน่ายอะลูมิเนียมรีไซเคิล Recycle เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การรวบรวม/จำแนก/จัดจำหน่ายเศษเหล็กรีไซเคิล Recycle เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การรวบรวม/จำแนก/จัดจำหน่ายขวดแก้วรีไซเคิล Recycle เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การแปรรูปเบื้องต้น, เศษแก้วหรือกระจกแยกสี คละประเภท Recycle เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ชนิด LDPE Recycle เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ชนิด HDPE Recycle เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ชนิด PP Recycle เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การรีไซเคิลเศษแก้วจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ Recycle เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การรวบรวมน้ำเสียชุมชนของเมืองขนาดใหญ่ Wastewater Treatment เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียชุมชนของเมืองขนาดใหญ่ Wastewater Treatment เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การบำบัดสลัดจ์ที่เกิดจากการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียชุมชนของเมืองขนาดใหญ่ Wastewater Treatment เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การรวบรวมน้ำเสียชุมชนของเมืองขนาดกลาง Wastewater Treatment เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียชุมชนของเมืองขนาดกลาง Wastewater Treatment เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การรวบรวมน้ำเสียชุมชนของประเทศ Wastewater Treatment เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG9 : WASTE MANAGEMENT การปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียชุมชนของประเทศ Wastewater Treatment เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG10 : OTHERS เส้นด้ายฝ้ายหวี 100% Textile เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS เส้นใยไหม Textile เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS เส้นใยไนล่อน 6 ใยยาว Textile เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS เส้นใยโพลีเอสเตอร์ใยสั้น Textile เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS เส้นใยเรยอนใยสั้น Textile เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS เส้นใยอะคริลิคใยสั้น (ASF) Textile เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS การปั่นเส้นด้ายฝ้ายสาง 100% Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การปั่นเส้นด้ายพอลิเอสเทอร์ 100% Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การปั่นเส้นด้ายฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ (CVC) ฝ้าย:โพลีเอสเทอร์ 60:40 Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การปั่นเส้นด้ายฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์ (TC) ฝ้าย:โพลีเอสเทอร์ 34:66 Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การฟอกย้อมเส้นด้ายฝ้าย (เส้นใยฝ้าย > 85%) Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การฟอกย้อมเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ (เส้นใยโพลีเอสเตอร์ > 85%) Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การฟอกย้อมเส้นด้ายฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ (CVC; เส้นใยฝ้าย > 50%) Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การฟอกย้อมเส้นด้ายฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ (TC; เส้นใยโพลีเอสเตอร์ > 50%) Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การทอผ้าฝ้าย (เส้นใยฝ้าย > 85%) น้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การทอผ้าฝ้าย (เส้นใยฝ้าย > 85%) น้ำหนักมากกว่า 200 กรัมต่อตารางเมตร Textile 2555
WG10 : OTHERS การทอผ้าโพลีเอสเตอร์ (เส้นใยโพลีเอสเตอร์ > 85%) Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การทอผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ (CVC; เส้นใยฝ้าย > 50%) Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การทอผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ (TC; เส้นใยโพลีเอสเตอร์ > 50%) Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จผ้าทอฝ้าย (เส้นใยฝ้าย > 85%) น้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จผ้าทอฝ้าย (เส้นใยฝ้าย > 85%) น้ำหนักมากกว่า 200 กรัมต่อตารางเมตร Textile 2555
WG10 : OTHERS การฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จผ้าทอโพลีเอสเตอร์ (เส้นใยโพลีเอสเตอร์ > 85%) Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จผ้าทอฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ (CVC; เส้นใยฝ้าย > 50%) Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จผ้าทอฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ (TC; เส้นใยโพลีเอสเตอร์ > 50%) Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การถักผ้าฝ้าย (เส้นใยฝ้าย > 85%) Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การถักผ้าโพลีเอสเตอร์ (เส้นใยโพลีเอสเตอร์ > 85%) Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การถักผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ (CVC; เส้นใยฝ้าย > 50%) Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การถักผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ (TC; เส้นใยโพลีเอสเตอร์ > 50%) Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จผ้าถักฝ้าย (เส้นใยฝ้าย > 85%) Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จผ้าถักโพลีเอสเตอร์ (เส้นใยโพลีเอสเตอร์ > 85%) Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จผ้าถักฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ (CVC; เส้นใยฝ้าย > 50%) Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS การฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จผ้าถักฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ (TC; เส้นใยโพลีเอสเตอร์ > 50%) Textile รอลงนาม เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG10 : OTHERS Breather Filter Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Recirculation Filter Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Suspension Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Head Stack Arm Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Head Stack Flex Circuit Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Print Circuit Board Assembly Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS VCM Coil Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Motor Base Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Glass Disk Substrate Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Barcode Label Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Evaporator Coil Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Condensing Coil Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Fan Blade Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Braze Valve Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Compressor Rotary Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Compressor Scroll Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Compressor ลูกสูบ Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Process การทำ Aluminum Fin Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Process การทำ ท่อทองแดง Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Process การขึ้นรูปพลาสติกสำหรับเครื่องปรับอากาศ Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Process การขึ้นรูปพลาสติกสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Process การขึ้นรูปพลาสติกสำหรับเครื่องซักผ้า Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Process การขึ้นรูปพลาสติกสำหรับตู้เย็น Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Process การขึ้นรูปโลหะสำหรับเครื่องปรับอากาศ Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Process การขึ้นรูปโลหะสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Process การขึ้นรูปโลหะสำหรับเครื่องซักผ้า Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
หมายเหตุสถานะฐานข้อมูล : กำลังดำเนินการ = กำลังดำเนินการ   แก้ไข = แก้ไข   เสร็จสิ้น = เสร็จสิ้น   สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ = สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้   
800 Record(s), 8 Page(s)
100 record(s)/page
Page : << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>